Budżet

Gminny Ośrodek Kultury w Płoniawach-Bramurze jest instytucją kultury prowadzącą gospodarkę finansową na zasadach dotyczących samorządowych instytucji kultury.

Gminny Ośrodek Kultury w Płoniawach-Bramurze prowadzi samodzielnie gospodarkę finansową w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania.

Działalność Gminnego Ośrodka Kultury w Płoniawach-Bramurze finansowana jest z dotacji Gminy Płoniawy-Bramura, która zapewnia tej instytucji kultury środki niezbędne do prowadzenia działalności oraz do utrzymania obiektów, w których ta działalność jest prowadzona, innych dotacji, wpływów z prowadzonej działalności statutowej i gospodarczej, odsetek z lokat bankowych, środków otrzymywanych od osób fizycznych i prawnych oraz innych źródeł dozwolonych prawem.

Gminny Ośrodek Kultury dodatkowo może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie wynajmu pomieszczeń i innych składników majątkowych oraz usług dydaktycznych i szkoleniowych.

Środki uzyskane z działalności gospodarczej mogą być wykorzystane wyłącznie w celu finansowania działalności statutowej Gminnego Ośrodka Kultury.

Działalność gospodarcza prowadzona jest na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa.

Podstawą gospodarki finansowej Gminnego Ośrodka Kultury w Płoniawach-Bramurze jest roczny plan finansowy, sporządzony przez Dyrektora z uwzględnieniem wysokości rocznej dotacji.

Plan finansowy zawiera:

  • plan usług, plan przychodów,
  • plan kosztów,
  • plan remontów i konserwacji środków trwałych (opracowany w miarę potrzeb),
  • plan inwestycji.
Wytworzył:
Ewa Marmulewska
Udostępnił:
Winnicki Tomasz
(2015-03-24 09:15:51)
Ostatnio zmodyfikował:
Winnicki Tomasz
(2015-03-24 09:18:39)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki