Organy, kompetencje

DYREKTOR: Klaudia Olkowska
e-mail: gok@ploniawy-bramura.pl
telefon: 29 717 89 65

Na czele Gminnego Ośrodka Kultury w Płoniawach-Bramurze stoi Dyrektor, który organizuje jego działalność i nią kieruje, realizuje cele i zadania Gminnego Ośrodka Kultury, reprezentuje go na zewnątrz i jest za niego odpowiedzialny. Do zadań Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Płoniawach-Bramurze w szczególności należy:

 • opracowywanie planów działania – pracy Gminnego Ośrodka Kultury i planów finansowych oraz dbanie o prawidłową ich realizację;
 • ustalanie organizacji wewnętrznej oraz form i metod pracy Gminnego Ośrodka Kultury;
 • dokonywanie podziału zadań, kompetencji i odpowiedzialności, koordynowanie działalności i kierowanie pracą pracowników zatrudnionych w Gminnym Ośrodku Kultury;
 • zapewnienie pracownikom Gminnego Ośrodka Kultury odpowiednich warunków pracy oraz zabezpieczenie odpowiednich warunków socjalno-bytowych;
 • dbanie o należyte wydatkowanie powierzonych środków finansowych oraz sprawowanie nadzoru nad działalnością finansowo-gospodarczą Gminnego Ośrodka Kultury;
 • sporządzanie sprawozdań z działalności Gminnego Ośrodka Kultury;
 • zawieranie umów związanych z działalnością Gminnego Ośrodka Kultury;
 • właściwe administrowanie i dbałość o powierzone mienie;
 • zapewnienie skutecznej kontroli realizacji ustalonych zadań i przestrzegania przepisów prawa;
 • przyjmowanie skarg i wniosków, rozpatrywanie ich i udzielanie odpowiedzi;
 • realizacje innych zadań zleconych przez Wójta Gminy.

Dyrektorowi Gminnego Ośrodka Kultury dla umożliwienia wykonywania jego zadań przysługuje prawo do podejmowania decyzji we wszystkich sprawach dotyczących jednostki.


Ponadto Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury ma prawo do:

 • wydawania poleceń, decyzji oraz zarządzeń w związku z prowadzoną działalnością Gminnego Ośrodka Kultury;
 • składania oświadczeń w imieniu Gminnego Ośrodka Kultury;
 • reprezentowania interesów Gminnego Ośrodka Kultury wobec innych podmiotów;
 • dysponowania środkami majątkowymi Gminnego Ośrodka Kultury w granicach ustalonych w przepisach prawnych;
 • przyjmowania, zwalniania i karania pracowników;
 • ustalania pełnomocników i udzielania pełnomocnictw.

W przypadku nieobecności Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury jego obowiązki pełni osoba wyznaczona pisemnie przez Dyrektora z wyjątkiem spraw związanych z działalnością finansową.
 

Wytworzył:
Udostępnił:
Winnicki Tomasz
(2015-03-12 10:01:18)
Ostatnio zmodyfikował:
Winnicki Tomasz
(2023-07-07 15:45:43)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki